Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent rodziny

Z pomocy Asystenta Rodziny skorzystać mogą rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy:

1. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

2. Prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.

3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz problemów wychowawczych z dziećmi.

4. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym o którym mowa w art. 11 ust. 1.

5. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, monitorowanie rodziny, po zakończonej współpracy.

6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej.

7. Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

8. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych.

9. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

10. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

11. Sporządzanie na wniosek Sądu opinii o rodzinie i jej członkach.

 

 Kontakt:

tel. 81 53 15 523
e-mail: poczta@mops.leczna.pl
pon. - pt. 7.00 - 15.00
wt. 8.00 - 16.00

Asystenci rodzin:

Jaroszek Patrycja – 510 010 128

Łuka Marta – 510 010 484