Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własności i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 4. Innym osobom mający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 1. Domu pomocy społecznej;
 2. Młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 3. Schronisku dla nieletnich;
 4. Zakładzie poprawczym
 5. Zakładzie karnym
 6. Szkole, w tym w szkole wojskowej

- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

 

Nowe kryterium dochodowe

Od 1 lipca 2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku średni miesięczny dochód  przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy:

 1.  W gospodarstwie jednoosobowym 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 2066,99 zł
 2.  W gospodarstwie wieloosobowym 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku tj. 1550,24 zł

Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 5167,47 zł

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. 25,84 zł

 

Zmiana definicji dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Oznacza to , po odliczeniu  kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W myśl art.3 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wyodrębniamy 3 kategorię dochodów:

 1. Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych- np. dochody z umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłku dla bezrobotnych, rent i emerytur, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy
 2. Dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne np. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
 3. Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. alimenty na rzecz dzieci , dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia rodzicielskiego (Kosiniakowe), stypendia socjalne dla uczniów i studentów, stypendia doktoranckie, renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, należności otrzymywanie z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, dodatek kombatanci, ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.

 

Powierzchnia normatywna

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 % dopuszczalnego przekroczenia

1 osoba

35 m2

45,50m2

52,50m2

2 osoby

40m2

52,00m2

60,00m2

3 osoby

45m2

58,50m2

67,50m2

4 osoby

55m2

71,50m2

82,50m2

5 osoby

65m2

84,50m2

97,50m2

6 osoby

70m2

91,00m2

105,00m2

 

 W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż: 

 1. 30% lub
 2. 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywną powierzchnie powiększa się o 15 % , jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku luz osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wysokości dodatku stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywna powierzchnię użytkowa  zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

 1. 15% dochodów gospodarstwa 1 osobowego;
 2. 12 % dochodów gospodarstwa 2-4 osobowego;
 3. 10 % dochodów gospodarstwa 5 i więcej osobowego.

 

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego tj.:

 1. czynsz
 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 4. odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego;
 5. inne niż wymienione w pkt. 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
 6. opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe
 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

 

Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonych w lipcu 2021r. zarządca potwierdza wydatki za lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu  2021r.

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:

 1. ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 2. opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

 

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego, byłyby pokrywane w ramach czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

 

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża o tę kwotę.

W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

 

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry w terminie do 10 każdego miesiąca
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego. Zarządca domu zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

 

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz 11),
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
 • Załącznik cz. I, pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej  nr XVII/113/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych stosowanych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób:

- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez właściwego do spraw energii ministra, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi – 12,09 zł/miesiąc,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/ miesiąc,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

 

Wnioski  należy składać osobiście  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej ( ul. Jaśminowa 4 ) pok. Nr  216 (sekretariat).

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.

 

PODSTAWA  PRAWNA

 1.  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. ),  
 2.  - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz.11 ),
 3. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735.).
 4. - Uchwała Nr X/52/2019  Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2019 r. poz.3908).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 04.07.2021, 22:52

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MEISZKANIOWEGO

Utworzono dnia 04.07.2021, 22:54

WNIOSEK NA DODATEK ENERGETYCZNY

Utworzono dnia 04.07.2021, 22:54

DEKLARACJA O DOCHODACH

Utworzono dnia 04.07.2021, 22:53

RODO DODATEK MIESZKANIOWY KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 04.07.2021, 22:55