Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek mieszkaniowy i energetyczny

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia się dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego
 • dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 •  świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),
 • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309),
 •  świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529)
 •  świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna zwiększona o 30% dopuszczalnego przekroczenia

Powierzchnia normatywna zwiększona o 50 % dopuszczalnego przekroczenia

1 osoba

35 m2

45,50m2

52,50m2

2 osoby

40m2

52,00m2

60,00m2

3 osoby

45m2

58,50m2

67,50m2

4 osoby

55m2

71,50m2

82,50m2

5 osoby

65m2

84,50m2

97,50m2

6 osoby

70m2

91,00m2

105,00m2

 

 W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

1)  30 % albo

2) 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami,  przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Jeżeli średni miesięczny dochód, jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5- osobowym i większym.

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego tj.:

 • czynsz,
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
 • inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

Nie stanowią wydatków wydatki poniesione z tytułu:

 • ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego, byłyby pokrywane w ramach czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża o tę kwotę.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobiście osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego. Zarządca domu zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne 2 miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się, na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenia o dochodach brutto (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe), osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • oświadczenie o dochodach osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub pracującej dorywczo,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub nakaz płatniczy podatku rolnego potwierdzające wielkość gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych, w przypadku dopłat bezpośrednich do gospodarstw rolnych - decyzja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub zaświadczenie,
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub dokument potwierdzający wysokość emerytury lub renty (odcinki wypłat, zaświadczenie),
 • decyzja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie wnioskodawcy dotyczące wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych,
 • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z właściwego urzędu pracy potwierdzające obecny status oraz dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia,
 • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie, z tyt. niepełnosprawności) lub o nie pobieraniu stypendium - dot. studentów uczelni wyższych,
 • dokument potwierdzający wysokość przyznanych alimentów,
 • w przypadku przysługującej dodatkowej powierzchni - orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy),   
 • w przypadku braku centralnego ogrzewania i/lub centralnej ciepłej wody i/lub instalacji gazu przewodowego - fakturę VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w numerze faktury zawarta jest litera "R") - należy dodatkowo złożyć oświadczenie dot. sposobu wypłaty należnego ryczałtu na zakup opału,
 • w przypadku domków jednorodzinnych zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łęcznej, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu (przy pierwszym ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, przy kolejnym wniosku - oświadczenie dot. powierzchni i wyposażenia technicznego, rachunki za: wodę i ścieki za ostatni okres rozliczeniowy, wywóz śmieci, energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w numerze faktury zawarta jest litera "R") - należy dodatkowo złożyć oświadczenie dot. sposobu wypłaty należnego ryczałtu na zakup opału,

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),
 •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 • Załącznik cz. I, pkt 53 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Łęcznej  nr XVII/113/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych stosowanych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.

 Dodatek energetyczny

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

- 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

- 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób:

- 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłaszana jest w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez właściwego do spraw energii ministra, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
 • złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy 
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 10,94 zł/miesiąc,
 2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/ miesiąc,
 3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.


Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).   

 

Wnioski  należy składać osobiście  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej ( ul. Jaśminowa 4 ) pok. Nr  216 (sekretariat).

Termin załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Sposób odwołania

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej.

PODSTAWA  PRAWNA

 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. ),  

 - Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.).

- Uchwała Nr X/52/2019  Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 4 lipca 2019 r. poz.3908).

ZAŁĄCZNIKI:

								

Deklaracja o wysokości dochodów

Utworzono dnia 13.08.2020, 12:00

Zaświadczenie o dochodach

Utworzono dnia 13.08.2020, 12:02

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 13.08.2020, 12:01

Wniosek na dodatek energetyczny

Utworzono dnia 13.08.2020, 12:02

RODO DODATEK MIESZKANIOWY KLAUZULA INFORMACYJNA

Utworzono dnia 13.08.2020, 12:03