Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Fundusz alimentacyjny

 

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego  można składać na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 od 1 lipca 2019 r.  drogą elektroniczną (on-line) za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej "Emp@tia", systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP.
Natomiast od 1 sierpnia 2019r. osobiście w tut. Ośrodku.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego będzie przyznawane na kolejny okres świadczeniowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.
W okresie świadczeniowym 2019/2020 prawo do w/w świadczenia będzie ustalane na podstawie dochodu z 2018 roku.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r. , poz. 670 z późn. zm.).

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Kwota dochodu  uprawniającego do uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć na osobę w rodzinie kwoty 725,00 zł- kryterium obowiązuje do 30 września 2019r.

Od 1 lipca 2019r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 800,00 zł w przeliczeniu na osobę. Kryterium to obowiązuje na nowy okres świadczeniowy od dnia 1 października 2019r. .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Zgodnie art. 1 ust. 1 z ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1)obywatelom polskim;

2)cudzoziemcom:

a)(uchylona)

b)jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

c)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa wart.186ust.1pkt3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2018r. poz.2094 i2399),d)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Art. 1 ust. 2 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wust.1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. 3.      Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Świadczenia nie przysługują:

 1. Osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie).
 2. Osobie umieszczonej w pieczy zastępczej.
 3. Osobie uprawnionej, jeżeli zawarła związek małżeński.

· Pamiętaj, że w przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik MOPS może wymagać takiego dokumentu.

· W przypadku sporządzenia wniosku z załącznikami w formie papierowej : udaj do Urzędu zgodnie z miejscem zamieszkania osoby uprawnionej i złóż wniosek.

· Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu. 

· W przypadku złożenia wniosku w formie papierowej - decyzję administracyjną otrzymasz listem poleconym za zwrotnym potwierdzenia odbioru, aczkolwiek możesz ją również odebrać osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu tego pracownikowi Urzędu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej - decyzję administracyjną otrzymasz tą samą drogą.

· Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami -  na jeden okres świadczeniowy.

· Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane na rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty:

 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (oryginał).
 2. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 3. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca    zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą (oryginał).
 4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów w na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną (odpis do wglądu).
 5. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,    art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – załącznik nr 3.
 6. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 2.
 7. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - załącznik nr 4.
 8. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej osób z rocznika 1998 i starszych - załącznik nr 5.
 9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (oryginał do wglądu).
 10. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (oryginał do wglądu).
 11. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną (oryginał do wglądu).
 12. dokument określający datę utraty dochodu oraz roczną wysokość utraconego dochodu netto.
 13. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeni owy.
 14. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 15. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).
 16. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej (odpis do wglądu).
 17. Zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń w miejscu zameldowania osoby ubiegającej się.
 18. Inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Przydatne informacje:

Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

a)zakończeniem urlopu wychowawczego,

b)uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

e)rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

f)uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h)uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i)uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego wart.209ust.1 i7 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Utrata dochodu oznacza utracenie dochodu spowodowane:

a)uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b)utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c)utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d)utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie zdnia 31stycznia 2019r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz.303),

e)wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z2019r. poz.299 i303) lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z2019r. poz.300i303),

ea)utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,

f)utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g)utratą świadczenia rodzicielskiego,

h)utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i)utratą stypendium doktoranckiego określonego wart.209ust.1 i7 ustawy zdnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668, 2024 i2245 oraz z2019r. poz.276 i 447).

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa jest rozumiane jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.

Wnioski o ustalenie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wersji papierowej, można pobierać w Sekcji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego MOPS w Łęcznej  przy ul. Jaśminowej 4. – od dnia 1 sierpnia 2019r.

Wniosek składamy do organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o ustalenie prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020, przyjmowane są od 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie MOPS w Łęcznej  przy ul. Jaśminowej 4.

- w poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godzinach 7:00-15:00.
-   we wtorek  w godzinach  8:00-16:00.

Przydatne linki:

Tekst ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000670/U/D20190670Lj.pdf

Tekst Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001467/O/D20171467.pdf