Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej, gastronomicznej i wielu innych na terenie całego kraju.

W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 lipca 2017 r. składając wniosek o przyznanie KDR, wnioskujący przedstawia w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka
  w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość. 

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo. 

Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, burmistrz wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie.

Zmiany w funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny 2021 r.

Wnioski są przyjmowane  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej, pokój 224

w godzinach urzędowania Ośrodka tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7.00-15.00, we wtorek w godzinach  8.00-16.00 oraz elektronicznie za pomocą portalu informacyjno-usługowego emp@tia.

Wykaz zniżek do których uprawnia Karta Dużej Rodziny oraz szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na  stronie: 
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wzór załącznika

Utworzono dnia 10.06.2021, 08:14

Oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej

Utworzono dnia 12.01.2019, 08:17

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Utworzono dnia 12.01.2019, 08:16

Oświadczenie dot. władzy rodzicileskiej

Utworzono dnia 12.01.2019, 08:15