Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROJEKT "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ-ŁĘCZNA, CYCÓW, MILEJÓW"

PROJEKT "PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ - ŁĘCZNA, CYCÓW, MILEJÓW"

Projekt partnerski pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej - Łęczna, Cyców, Milejów” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 100 osób (55K, 45M) będących klientami MOPS w Łęcznej, OPS w Cycowie i OPS w Milejowie poprzez udział w programie obejmującym kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej realizowanym w trakcie trwania projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 25 Uczestników Projektu. Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

 

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo,
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),
 • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (co najmniej 50% GD),
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • Osoby bezdomne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Indywidualna diagnoza potrzeb z IPD,
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne,
 • Umowa na wzór kontraktu socjalnego,
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne,
 • Indywidualne poradnictwo prawne,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe,
 • Kompetencje cyfrowe na rynku pracy – warsztaty grupowe,
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 1 968 595,20 zł

Wkład własny partnera wiodącego: 295 300 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

 

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej:

ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,

tel. 81 531 55 26

e-mail: poczta@mops.leczna.pl

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!