Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemoca na terenie gminy Łęczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej,
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00-15:00, wtorek 8:00-16:00
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,
tel. 81-531-55-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej realizuje zadania własne i zlecone gminy z zakres pomocy społecznej. Celem działania MOPS w Łęcznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej udziela:
- szeroko rozumianą pracę socjalną, kompleksową pomoc rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy, wskazuje miejsca gdzie można uzyskać inną specjalistyczną pomoc i wsparcie, kieruje ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów, monitoruje sytuację w rodzinach, w których została wszczęta procedura Niebieska Karta.
- Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc, w szczególności w formie: poradnictwa socjalnego i rodzinnego, pomoc prawna (radca prawny), wsparcie i pomoc asystenta rodziny. Podejmowane są  interwencje w przypadku przemocy domowej i uruchamiana procedura mająca na celu jej powstrzymanie. Udzielana są informacje o przysługujących świadczeniach i formach pomocy. W uzasadnionych przypadkach udzielana jest pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności.
- MOPS wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, ośrodkach.
W przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania, współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami udzielającymi pomocy osobom dotkniętym przemocą znajdującymi się na terenie powiatu.

Interwencja kryzysowa- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych.
Działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą- spotkania grupy odbywają się dwa razy w miesiącu w siedzibie Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Grupa prowadzona jest przez psychologa i pracownika socjalnego. Głównym celem pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków. Cele szczegółowe: zwiększenie wiedzy uczestniczek na temat mechanizmów przemocy domowej, Wzmocnienie poczucia własnej wartości, zwiększenie poczucia wpływu na własne życie odbudowanie własnych granic i praw oraz zwiększenie umiejętności ich ochrony, nabycie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć w sposób konstruktywny, nabycie umiejętności ochrony własnych dzieci przed przemocą.

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00-15.00, wtorek od godz. 8.00-16.00
siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
tel. 81-531-55-26
fax. 81-462-83-73

Główne zadania powołanego Zespołu to: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel: 81 462 31 11
e-mail: pcprleczna@op.pl
strona PCPR: www.pcprleczna.pl


  Specjalistyczne poradnictwa, oferowana pomoc: psychologa, pedagoga, prawnika. Pomoc pedagoga i psychologa - zajmują się m.in. osobami doświadczającymi przemocy fizycznej i psychicznej, osobami, które mają trudności w adaptacji do nowych sytuacji, osobami z trudnościami emocjonalnymi, wsparcie dla osób leczonych farmakologicznie (psychiatrycznie), osoby poszukujące wsparcia psychicznego.  Pomoc prawna z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa pracy. Pomoc obejmuje: informacje o istniejącym stanie prawnym, wskazanie sposobów załatwienia danej sprawy, wskazanie instytucji, do których należy się zwrócić, redagowanie pism, wniosków, pozwów.
Interwencja kryzysowa -udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, udzielanie wsparcia socjalnego, podejmowanie interwencji domowych.
Punkt Konsultacyjno - Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych oferuje pomoc w zakresie:
- konsultacje indywidualne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi,
- pomoc prawna rodzinom i osobom dotkniętym problemem uzależnień,
- szkolenia i edukacja nauczycieli w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
- szkolenia i edukacja rodziców i dzieci w szkołach z terenu Gminy Łęczna w zakresie profilaktyki uzależnień,
- szkolenia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna,
- współpraca i doradztwo metodyczne dla nauczycieli, pedagogów, studentów, pracowników służb społecznych, służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych,
- konsultacje i porady dla kadry pomocy społecznej i placówek oświatowych z terenu Gminy Łęczna.
- udzielanie pomocy prawnej,
- dyżury specjalisty ds. uzależnień
- prowadzenie grupy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.
Program korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Gniewni ludzie”.
Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:
- osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
- osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
- osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu „Gniewni ludzie” mają na celu:
- powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielaniu pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
- rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
- nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
- uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.


 Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej
 ul. Księży Wrześniewskich 10, 21-010 Łęczna
tel. 81/752-72-10, fax. 81 752-72-44
www.lubelska.policja.gov.pl


  Do podstawowych zadań policji należy m.in. działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem:
- interwencja,
- sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
- zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
- wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
- zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
- podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
- udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy
- monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których wszczęto procedura Niebieska Karta.

 Stowarzyszenie MONAR
Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Łącznej

 ul. Pl. Kościuszki 1, 21-010 Łęczna
Tel. 81/ 462-87-21, fax. 81/ 462-87-21
www.narkomania.org.pl


Oferowana pomoc w zakresie:
- diagnostyka uzależnień,
- poradnictwo,
- terapia indywidualna, grupowa,
- kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych i placówek leczenia stacjonarnego,
- konsultacji lekarza psychiatry,
- skierowań na różnorodne formy terapii,
- poradnictwa dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
- systemowej terapii rodziny.

Program dla kobiet doznających przemocy „ONA MA SIŁĘ”
Projekt kierowany do kobiet doznających przemocy w rodzinie. Celem projektu jest stworzenie oferty pomocowej w środowisku lokalnym dla kobiet doświadczającym przemocy ze strony partnera oraz poprawa jakości ich życia. Zapewnianie równych szans dla kobiet, które są w grupie osób dyskryminowanych i poszkodowanych jako ofiary przemocy i współuzależnienia, a z powodu wycofania społecznego są one bardziej narażone na wykluczenie i marginalizację społeczną. Stworzenie profesjonalnego systemu wsparcia kobietom zagrożonym lub uwikłanym w przemoc w rodzinie poprawi ich jakość życia i zwiększy udział w życiu społeczności lokalnej.
1. grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej.
Celem głównym pracy grupy wsparcia dla kobiet uwikłanych w przemoc jest nabycie przez uczestniczki umiejętności chronienia się przed krzywdzeniem oraz minimalizacja jego skutków.
2. warsztaty umiejętności psychospołecznych.  W ramach realizacji zadania „Ona ma siłę” - cykl warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne dostosowany do potrzeb rekrutowanej grupy.
3. terapia indywidualna- konsultacje. W wyniku doświadczania przemocy, współuzależnienia i problemów z nią związanych osoby wymagają uczestnictwa w terapii indywidualnej krótkoterminowej.
4. samopomocowa grupa dla kobiet współuzależnionych „Kobiety które kochają za mocno”. W ramach grupy samopomocowej spotykają się osoby, których dotyczy ten sam problem, tj. doświadczanie współuzależnienia.

Regionalne Centrum Trzeźwości
"MAKSYMILIAN" w Łęcznej

 dyżury: wtorek-sobota w godzinach 17:00- 20:00
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna,
tel. 81/ 462-94-99
www.maksymilia_leczna.republika.pl


Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar i sprawców przemocy ( w tym grupa wsparcia prowadzona przez psychologa -  dwa razy w miesiącu).
Metody pracy Stowarzyszenia to m.in. :
- inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub winny przejść leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
- motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm moralno – etycznych osób uzależnionych i współuzależnionych;
- ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- organizowanie punktów informacyjno – konsultacyjnych, spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania;

Grupy samopomocowe:
ALL-ANON - poniedziałek 17:00-19:00 (w RCT ”Maksymilian”)
A-A - środa 17:00-19:00, niedziela 9:00-11:00 (w RCT ”Maksymilian”)


Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
tel. 81/ 752-11-50
(pisma można składać w Urzędzie Miejskim, Komisja pracuje w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:00 w lokalu Urzędu Miejskiego, Pl. Kościuszki 22 ).


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym w szczególności poprzez:
1) prowadzenie rozmów i nakłanianie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
2) kierowanie do sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia odwykowego osób uzależnionych,
3) kierowanie osoby zgłoszonej na badanie przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego,
4) podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach mieszkańców związanych z problemem alkoholowym,
5) inicjowanie i włączanie się w działania zmierzające do ograniczenia skutków przemocy w rodzinie,
6) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym, pomagającymi ofiarom przemocy domowej.


Poradnia Terapii Uzależnień
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
(siedziba Szpitala Powiatowego w Łęcznej),
tel. 81/ 752 00 82

 Poradnia terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

 ul. Górnicza 3, 21-010 Łęczna,
tel. 81/ 752 07 41

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
  ul. Akacjowa 11,
tel. 81/ 462 72 74

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 codziennie w godz. 8:00-15:00
Al. Jana Pawła II 95 ( III piętro).
tel/fax: 081 4622 589.

Zespół psychologów, pedagogów, logopedów oraz doradcy zawodowego, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od potrzeb i oczekiwań:
- specjalistyczną diagnozę
- poradnictwo i konsultacje
- doradztwo edukacyjno-zawodowe
- mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych
- psychoedukację
- edukację prozdrowotną
- terapię indywidualną
- terapię indywidualną
- terapię grupową
- terapię rodzin
- przeprowadzenie przesiewowych badań słuchu dzieci w wieku 6 - 18 lat, na terenie Poradni
- wsparcie merytoryczne dla nauczycieli
- szkolenia
- orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego
- opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka