Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
siedziba:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4
21-010 Łęczna

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
we wtorek od godz. 8.00-16.00
tel. /81/ 531-55-26
fax. /81/ 462-83-73

 Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Wioleta Dowierciał - Pracownik MOPS Łęczna,
ul. Jaśminowa 4, pok. 225, tel.
81-531-55-31

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Anna Sikora- Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęcznej,
ul. Jaśminowa 4, pok. 225, tel. 81-531-55-16

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej został powołany Zarządzeniem Nr 129/2011 Burmistrza Łęcznej z dnia 28 października 2011 r. w związku z Uchwałą Nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia Trybu i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Przemoc w rodzinie łamie Twoje podstawowe prawa!
Przemocy nic nie usprawiedliwia!
Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej!
Jeśli tego nie zrobisz, będzie się rozwijała i wzmacniała!
Nie musisz tego znosić i sam/a radzić sobie z przemocą!
Przerwij milczenie i zwróć się o pomoc do instytucji, które wspierają ofiary przemocy!
 Droga do życia bez przemocy jest trudna i będzie wymagać od Ciebie konsekwencji, cierpliwości i zaangażowania!
Nie zniechęcaj się!
Nie rezygnuj z tej decyzji!
Twoje życie jest w Twoich rękach i od Ciebie zależy, jak będzie ono dalej wyglądało.
 Przemocy nie wolno akceptować!

POWIEDZ STOP PRZEMOCY !!!!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – to zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie.
Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowaniu procedur oraz standardów.

Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielana jest bezpłatna pomoc, w szczególności w formie:

Poradnictwa psychologicznego, prawnego, medycznego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego
Pomocy ze strony policji
Pomocy psychiatrycznej- terapii, poradnictwa, wsparcia
Interwencji kryzysowej i wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy domowej
Ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w ośrodku interwencji kryzysowej
Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
Terapii dla członków rodzin alkoholowych doświadczających przemocy

Główne zadania powołanego Zespołu to: integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, a także innych specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Celem Zespołu Interdyscyplinarnego  jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu poprzez:

zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc
 usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane    problemy społeczne, w tym w szczególności przejaw bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich.

Adresatami działań, podejmowanych przez Zespół są przede wszystkim:


1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3. Rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub inne używki.
4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami, a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle konfliktów, ucieczki z domów itd.
5. Rodziny, w których są osoby niepełnosprawne.
6. Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu.
7. Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przezywają problemy z wychowaniem          powierzonych dzieci.
8. Rodziny, w których rodzice lub jedno z rodziców są nieletni.